خلاصه حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد)

خلاصه حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد)

خلاصه  حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد)

دانلود خلاصه حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد) شامل 41 صفحه با فرمت pdf برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

مفهوم مسئوليت مدنی:
در هر مورد که شخص موظف به ج بران خسارت دیگری است می گویند در برابر او
مسئوليت مدنی دارد.
مثال ١: اگر شخص "الف" قراردادی را با شخص "ب" منعقد کند و شخص "الف"
تعهد نمایدکه ساختمانی را در موعد مقرر به شخص "ب" (متعهدله) تحویل دهد. اگر
شخص "الف" از انجام تعهد امتناع نماید و به این علت خسار تی متوجه شخص "ب"
گروه این نوع ورود خسارت است، اما ورود خسارتی که در اثر تخلف از اجرای قرارداد
بوجود آمده است . اما به هر حال نوعی مسئوليت مدنی است چون بحث جبران
خسارت مطرح است.
مثال ٢: اگر شخصی هنگام عبور از خيابان در اثر سقوط در چاله ای که توسط
شهرداری ایجاد شده است، خسارت ببيند، این فرد دنبال کسی خواهد گشت که او
را به عنوان مسئول معرفی کند و از او بخواهد تا خسارت وارد شده به او را جبران
نماید در اینجا هم بحث مسئوليت مدنی مطرح است.
نکته:
بطور کلی به هر گونه خسارتی که ایجاد شود و در صدد ترميم این خسارت با
شيم، بحث مسئوليت مدنی مطرح می شود اعم از اینکه این مسئوليت مدنی در
نتيجه نقض قرار داد بدیه آید یا در نتيجه ارتکاب عمل نامشروعی که قانون آن را جرم
شناخته است و یا در اثر ارتکاب عمل نامشروعی که قانون آن را جرم نشناخته
است.
در مبحث مسئوليت مدنی، مسئوليت کيفری، مس ئوليت اخلاقی و ... مطرح
نيست. بلکه آنچه مورد توجه است مسئوليت به جبران خسارت است و حقوق باید
قواعدی برای مشخص کردن مسئوليت داشته باشد.